กรุณารอสักครู่ค่ะ...


ข่าวประกาศของรพ.

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbunghospital
30/ม.ค./2024

ข้อควรรู้ในการเข้ารับบริการ


ผู้ป่วยตรวจโรคทั่วไปทุกแผนกติดต่อที่จุดคัดกรอง อาคารผู้ป่วยนอก

✦ ผู้ป่วยใหม่ และผู้ป่วยที่ทำบัตรหาย ✦
1. ติดดต่อพยาบาลจุดคัดกรองและรับใบคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องลงทะเบียน เพื่อเปิดประวัติ(HN)
3. นำเอกสารตามข้อ 1 และ 2 พร้อมบัตรประชาชน นั่งรอเรียก
4. นำใบคัดกรองติดต่อพยาบาลที่หน้าห้องตรวจและ รับบัตรคิว
5. รอรับการตรวจตามลำดับบัตรคิว หน้าห้องตรวจ
✦ ผู้ป่วยเก่า ✦
1. ติดต่อพยาบาลจุดคัดกรองและรับใบคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย
2. นำบัตรประจำตัวคนไข้และใบคัดกรองยื่นที่ห้องบัตร
3. นำใบคัดกรองติดต่อพยาบาลที่หน้าห้องตรวจและ รับบัตรคิว
4. รอรับการตรวจตามลำดับบัตรคิว หน้าห้องตรวจ
✦ ผู้ป่วยบัตรประกันสุขภาพ ✦
(บัตรทอง หรือบัตร30บาท)
1. ติดดต่อพยาบาลจุดคัดกรองและรับใบคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย
2. ติดต่อเจ้าหน้าที่ห้องลงทะเบียน เพื่อเปิดประวัติ(HN)
3. ติดต่อพยาบาลหน้าห้องตรวจ
4. รับบัตรคิว รอเรียกตามลำดับบัตรคิว
5. รอรับการตรวจหน้าห้องตรวจ 
✦ ผู้ป่วยประกันสังคม ✦
กรณีต้องการพบแพทย์เฉพาะทาง
1. ติดดต่อพยาบาลจุดคัดกรองและรับใบคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย
2. แจ้งความประสงค์แพทย์เฉพาะทาง
3. เจ้าหน้าที่บริการส่งตรวจ และพาไปที่หน้าห้องตรวจ
4. ติดต่อพยาบาลที่หน้าห้องตรวจและ รับบัตรคิว
5. รอรับการตรวจตามลำดับบัตรคิว หน้าห้องตรวจ
✦ กรณีตรวจโรคทั่วไป ✦
1. ติดดต่อพยาบาลจุดคัดกรองและรับใบคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย
2. รอรับการตรวจหน้าห้องตรวจ
3. รอรับยาหน้าห้องตรวจ
4. รอเรียกตามลำดับบัตรคิว
5. รอรับการตรวจหน้าห้องตรวจ
✦ ผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน ✦
1. ติดต่อพยาบาลคัดกรองเพื่อแยกประเภทผู้ป่วย
2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม
3. รับบัตรคิว
4. รอเรียกตามลำดับบัตรคิว
5. รอรับการตรวจหน้าห้องตรวจ

╰┈➤กรณีฉุกเฉินจะได้รับการตรวจรักษาก่อน โดยแยกตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

คำแนะนำ

1.เพื่อประโยชน์ในการติดตามประวัติการรักษาของท่าน กรุณานำบัตรประจำตัวคนไข้ และบัตรประชาชนมาทุกครั้งที่ติดต่อกับโรงพยาบาล
2.ถ้าท่านมีบัตรเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพยาบาล เช่น บัตรประกันสุขภาพ, บัตรประกันสังคม,บัตรผู้พิการ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่

♥ ผู้มารับบริการโรงพยาบาลบ้านบึงทุกท่าน จะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในอาคารโรงพยาบาล ♥


18/เม.ย./2023

[pdf-embedder url=”http://www.banbunghospital.com/wp-content/uploads/2023/04/นโยบายการให้บริการสุขภาพชุมชนและอนามัยเจริญพันธุ์.pdf”]


04/ส.ค./2022

สิทธิการรักษาพยาบาล

1.สิทธิบัตรทอง(UC) โรงพยาบาลบ้านบึง

 • ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลบ้านบึง หากหน่วยบริการปฐมภูมิเกินศักยภาพ จะได้รับการส่งต่อตามขั้นตอน
 • แจ้งขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก่อนรับบริการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สูติบัตรแทน (ใบเกิด)

2.สิทธิประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทำหน้าที่ดูแลระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้


3.สิทธิข้าราชการ สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ได้

กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ดูแลระบบออกกฏระเบียบและข้อบังคับดูแลสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการและบคุคลในครอบครัว(บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรที่ถูกต้องตามกฏหมาย) สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง โดยใช้บัตรประชาชน 13 หลักในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลทุกครั้ง ณ จุดชำระเงิน


4. สิทธิ อปท.

กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ดูแลระบบออกกฏระเบียบและข้อบังคับเพื่อดูแลสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง พนักงาน ลูกจ้างประจำขององค์การปกครองท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว เมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้


5. สิทธิหน่วยงานรัฐอื่นๆ

คุ้มครองบริการรักษาพยาบาลให้กับพนักงาน หน่วยงานรัฐต่างๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานรัฐที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ ฯลฯ และอาจคุ้มครองถึงบุคคลในครอบครัวด้วย ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้อาจจะต้องชำระเงินสดหรือนำใบเบิกไปเคลม


6. ผู้ป่วยที่ถือบัตรประกันสุขภาพ

ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และนำไปเบิกเคลมกับทางบริษัทประกันที่ผู้ป่วยมิสิทธิเอง


7. ผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาล

ทางโรงพยาบาลบ้านบึงยินดีให้บริการการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยทุกท่าน โดยชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต

− สายด่วน สปสช. 1330 บริการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ


04/ส.ค./2022

โรงพยาบาลบ้านบึง ได้จัดให้มีบริการห้องพักผู้ป่วย (ห้องพิเศษ) สำหรับผู้เข้ารับบริการ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วยในตึกหลังคลอด

ติดต่อสอบถามได้ที่ 038-442200 ต่อ 233

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เครื่องปรับอากาศ
 • พัดลม
 • ตู้เย็น
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ห้องน้ำส่วนตัว
 • โซฟาเบด
 • ชุดเครื่องใช้ส่วนตัว
 • โทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี
 • อาหารสำหรับผู้ป่วยห้องพิเศษ 3 มื้อ

ห้องพิเศษ หอผู้ป่วยในพิเศษชั้น 4

ติดต่อสอบถามได้ที่ 038-442200 ต่อ 627, 644

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เครื่องปรับอากาศ
 • ตู้เย็น
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ห้องน้ำส่วนตัว
 • โซฟาเบด
 • ชุดเครื่องใช้ส่วนตัว
 • โทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี
 • มุมรับประทานอาหารพร้อมอุปกรณ์
 • อาหารสำหรับผู้ป่วยห้องพิเศษ 3 มื้อ


ห้องพิเศษ(VIP) หอผู้ป่วยในพิเศษชั้น 4

ติดต่อสอบถามได้ที่ 038-442200 ต่อ 627, 644

สิ่งอำนวยความสะดวก

 • เครื่องปรับอากาศ
 • ตู้เย็น
 • ไมโครเวฟ
 • เครื่องทำน้ำอุ่น
 • ห้องน้ำส่วนตัว
 • โซฟาเบด
 • ชุดเครื่องใช้ส่วนตัว
 • โทรทัศน์และเคเบิ้ลทีวี
 • มุมรับประทานอาหารพร้อมอุปกรณ์
 • อาหารสำหรับผู้ป่วยห้องพิเศษ 3 มื้อ

 038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี