กรุณารอสักครู่ค่ะ...


นโยบายผู้บริหาร

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbung Hospital

วิสัยทัศน์ Vision

“เป็นโรงพยาบาลชุมชนคุณภาพ ทันสมัย ประชาชนเชื่อมั่น”

พันธกิจ Mission

1.จัดบริการสุขภาพ 4 มิติ แบบองค์รวมโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
2.พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาวะที่ดี โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย
3.พัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง สมรรถนะสูงด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล


เป้าประสงค์ Goal

ระบบบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข

S P I R I T

ค่านิยม Core Value

ประชาชนสุขภาพดีด้วยทีมที่พัฒนาอยู่ตลอดโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
S = Service mind บริการด้วยใจ
P = Professional ทำงานอย่างมืออาชีพ
I = Innovation สร้างสรรค์นวัตกรรม
R = Responsibility มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่
I = Integrity ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
T = Team work ทำงานเป็นทีม

จุดเน้น / เข็มมุ่ง

1. พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่
2. จัดการความเสี่ยงตามแนวทาง Patient Safety Goal
3. พัฒนาพฤติกรรมบริการ (Banbung Way)


038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี