กรุณารอสักครู่ค่ะ...


MOPH ITA 2024 : DECADE OF MOPH ITA

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbung Hospital
5. Screen Shot 2020-11-21 at 09.52.52
S__80470049
ประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านทุจริต 2567
Info ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตฯ 67 (รมว_สธ_) (EN)
Info ประกาศเจตนารมณ์ฯ No Gift 67 (ปลัด สธ_) (EN)
Info ประกาศเจตนารมณ์ฯ Sexual 67 (รมว_สธ_) (EN)
No gift 67 5_2
4 ห้าม 3 ต้อง (เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาแ
มาตรฐานจริยธรรม(แนวนอน)
ประการที่ 1 (แนวนอน)
ประการที่ 2 (แนวนอน)
ประการที่ 3 (แนวนอน)
ประการที่ 4 (แนวนอน)
ประการที่ 5 (แนวนอน)
ประการที่ 6 (แนวนอน)
ประการที่ 7 (แนวนอน)

 • MOIT 1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
MOIT 1 : หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และวางระบบการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

1.คำสั่ง / ประกาศ ที่ระบุกรอบแนวทาง

1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ประกาศ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.2 คำสั่ง / ประกาศ ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.3 กรอบแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไชต์ รายละเอียดเนื้อหาในข้อมูลประกอบข้อคำถาม ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.4 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)

2.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦


 • MOIT 2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
MOIT 2 : หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน

1. ข้อมูลพื้นฐานที่เป็นปัจจุบัน

1.1 ข้อมูลผู้บริหาร  แบบฟอร์มการเผยแพร่ฯ   ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.2 นโยบายของผู้บริหาร  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงานตามหน้าที่ และอำนาจ และภารกิจของหน่วยงาน และเป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็น ต่อการดำเนินงานตามหน้าที่และอำนาจตามภารกิจของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

5. ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

6. อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ชุดปัจจุบัน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

7. ยุทธศาสตร์ฯ

7.1 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

7.2 แผนการปฎิรูปประเทศฯ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฯ ของประเทศ  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

8. นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

9. แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

10. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2566  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

11. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

12. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

13. คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

14. คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

15. คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558)   ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

16. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการรอบ 12 เดือน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

17. รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานผลการดำเนินการรอบ 12 เดือน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

18. ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

18.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

18.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

18.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง

18.3.1 ไตรมาส1  งบลงทุน   ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦  งบดำเนินงาน   ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

18.3.2 ไตรมาส2  งบลงทุน   ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦  งบดำเนินงาน   ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560

และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦


 • MOIT 3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
MOIT 3 : หน่วยงานมีรายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2. รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦


 • MOIT 4 : หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOIT 4 : หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ข้อ 1. ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน

1.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.2 หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.3 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.3.1 งบดำเนินงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.3.2 งบลงทุน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.5 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

ข้อ 2. รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน

2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และรขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.2.1 ไตรมาส1 งบลงทุน   ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦   งบดำเนินงาน   ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.2.2 ไตรมาส2 งบลงทุน   ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦   งบดำเนินงาน   ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

ข้อ 3. การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

3.1 บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3.2 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 แบบ คือ ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦


 • MOIT 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOIT 5 : หน่วยงานมีการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุรายเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 1

1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 1 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 1

ไตรมาส 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ตุลาคม 2566  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

ไตรมาส 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤศจิกายน 2566  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

ไตรมาส 1 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน ธันวาคม 2566  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

ไตรมาสที่ 2

1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 2 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 2

ไตรมาส 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มกราคม 2567  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

ไตรมาส 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กุมภาพันธ์ 2567  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

ไตรมาส 2 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มีนาคม 2567  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

ไตรมาสที่ 3

1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.มีแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 3

ไตรมาส 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน เมษายน 2567

ไตรมาส 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน พฤษภาคม 2567

ไตรมาส 3 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน มิถุนายน 2567

3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4

1.มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ แบบ สขร.1 ไตรมาสที่ 3 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.มีแบบสรุปผลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (แบบ สขร. 1) ไตรมาสที่ 4

ไตรมาส 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กรกฎาคม 2567

ไตรมาส 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน สิงหาคม 2567

ไตรมาส 4 แสดงแบบ สขร. 1 เดือน กันยายน 2567

3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


 • MOIT 6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
MOIT 6 : ผู้บริหารแสดงนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

1.1 มีบันทึกข้อความลงนามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.2 มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.3  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2. แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

2.1  บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.2  มีแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.3  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦


 • MOIT 7 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOIT 7 : หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเผยผลการปฏิบัติราชการ ระดับดีเด่น และระดับดีมาก ในที่เปิดเผยให้ทราบ รอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 2      รอบ 2   ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566   (1 เมษายน 2566 – 30 กันยายน 2566)

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก  

(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว  และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3.มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

4. แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

ไตรมาสที่ 3      รอบ 1  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

2. มีประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก

(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

3. มีหลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก

(ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)

4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


 • MOIT 8 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOIT 8 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.มีหลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัยในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี  และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการอบรม

1.2 โครงการอบรม

2.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการ

3.เสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

4.มีรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

5.มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (Online) แล้วแต่กรณี

6.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


 • MOIT 9 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน
MOIT 9 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน และช่องทางการร้องเรียน

1.มีคู่มือ การดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.มีคู่มือ ปฏิบัติงานการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3.มีหลักฐานที่แสดงถึงช่องทางการร้องเรียน ตามข้อ 1. และข้อ 2. อาทิ ผ่านระบบหมายเลขโทรศัพท์ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบไปรษณีย์ ผ่าน Application หรือช่องทางอื่น ๆ ที่หน่วยงานกำหนดตามความเหมาะสม  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

4.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦


 • MOIT 10 : หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
MOIT 10 : หน่วยงานมีสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน และเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ไตรมาสที่ 2   (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 6 เดือน)

1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน ตามข้อ (1) และข้อ (2)

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2566 – 31 มีนาคม 2567)  ประกอบด้วย

2.1 สรุป  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.2 สรุป  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

 ไตรมาสที่ 4  (สรุปผลการดำเนินงานฯ รอบ 12 เดือน)

1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

2.มีรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน

รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2566 – 31 สิงหาคม 2566)  ประกอบด้วย

2.1 สรุป ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

2.2 สรุป ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


 • MOIT 11 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน
MOIT 11 : หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน

1. มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

ตามภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566  ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2567

1.1 บันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามอนุมัติดำเนินโครงการ  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.2 โครงการ  / กิจกรรม  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาร่วมวางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3. มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรม ที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วมดำเนินการ ตามภารกิจที่เลือก  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

4. มีรายงานสรุปผลการดำเนินโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือก  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

5. มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

6. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

7. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦


 • MOIT 12 : หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน ” ที่เป็นระบบ
MOIT 12 : หน่วยงานมีมาตรการ “การป้องกันการรับสินบน ” ที่เป็นระบบ

ไตรมาสที่ 2

1. มีประกาศเจตนารมณ์เป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามคำสั่ง หรือประกาศ หรือข้อสั่งการ  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3. มีคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ และระบุการกำหนดกลไกการกำกับติดตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

4. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

  ไตรมาสที่ 4

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ 1.ถึงข้อ 5.

2. มีรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 5.

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


 • MOIT 13 : หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564
MOIT 13 : หน่วยงานประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564

1.มีบันทึกข้อความรับทราบรายงานการประเมินการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2. มีรายงานการประเมินฯ ของแต่ละหน่วยงาน (ตามตัวอย่างในหน้า 78 และหน้า 79) ที่พิมพ์ (Print) สำเนาคำตอบ รายงานการประเมินฯ จาก ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦


 • MOIT 14 : หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานที่ถูกต้อง
MOIT 14 : หน่วยงานมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติในหน่วยงานที่ถูกต้อง

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามข้อสั่งการอย่างเป็นทางการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ( การยืมพัสดุใช้คงรูป )  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.1 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ระหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมใช้ภายในสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐเดียวกันและมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน

2.2 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูประหว่างหน่วยงานของรัฐ การยืมไปใช้นอกสถานที่ ของหน่วยงานของรัฐ และมีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐ ของหน่วยงาน

2.3  มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทคงรูปของเจ้าหน้าที่รัฐของหน่วยงาน ตามข้อ 2.1 และ 2.2

2.4  มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป

2.5  มีกลไกการกำกับติดตาม

3. มีแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ( การยืมพัสดุใช้สิ้นเปลือง )  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3.1 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

3.2 มีผังกระบวนการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ

3.3 มีแบบฟอร์มการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง

3.4 มีกลไกการกำกับติดตาม

4. หนังสือแจ้งเวียนแนวปฏิบัติตามข้อ 2. และข้อ 3. ข้อมูลในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦


 • MOIT 15 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOIT 15 : หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ และแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.2 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

 2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

2.1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติและลงนามในแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦


 • MOIT 16 : หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามกาทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOIT 16 : หน่วยงานมีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามกาทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 2

1.รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

1.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.รายงานผลการกำกับติดตามการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 6 เดือน)

2.1 มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.2 รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

ไตรมาสที่ 4

1.รายงานผลการการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

1.1 มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

1.2 มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

1.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของ หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

2.1  มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.2  มีรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (รอบ 12 เดือน)

2.3.  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


 • MOIT 17 : หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ
MOIT 17 : หน่วยงานมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 อย่างเป็นระบบ

ไตรมาสที่ 2.

1. มีบันทึกข้อความ แสดงถึงการขออนุมัติจัดการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2. มีรายงานการประชุมการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงานที่ชัดเจน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

4. มีรายงานแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

 ไตรมาสที่ 4

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามรับทราบ รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำไปเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

2.มีผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของหน่วยงาน

3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


 • MOIT 18 : หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)
MOIT 18 : หน่วยงานมีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต)

ไตรมาส ที่ 2

1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามในคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.มีมาตรการป้องกันการทุจริต (การควบคุมความเสี่ยงการทุจริต) อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3.มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

4.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦


 • MOIT 19 : หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOIT 19 : หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรี่ยไรและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 2

1. มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( รอบ 6 เดือน )  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2. มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

  ไตรมาสที่ 4

1.มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ( รอบ 12 เดือน )

2.มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด  

3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


 • MOIT 20 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565
MOIT 20 : หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับปรับปรุง) พ.ศ. 2565

1.มีหลักฐานโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-CorruptionEducation) กระทรวงสาธารณสุข  ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1.1 บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ

1.2 โครงการ

2.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน ในหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริตจิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน

3.มีรายงานผลการอบรม เรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา (Anti-CorruptionEducation) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา : สาธารณสุข ซื่อสัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

4. มีภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม

5. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน


 • MOIT 21 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน
MOIT 21 : หน่วยงานมีการเผยแพร่เจตจำนงสุจริตของการปฏิบัติหน้าที่ราชการ และนโยบายที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานและของผู้บริหารต่อสาธารณชน

1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารลงนามประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.มีประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของผู้บริหารสูงสุด  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3.มีกิจกรรมประกาศ ประกาศเจตนารมณ์ตามข้อ 1.1 ถึงข้อ 1.3 ของหน่วยงานต่อสาธารณชน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

4.มีภาพถ่ายกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

5.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦


 • MOIT 22 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
MOIT 22 : หน่วยงานมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงาน และรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไตรมาสที่ 2

1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

2.คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

3.บันทึกข้อความแจ้งเวียนคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน  ✦𝐃𝐎𝐖𝐍𝐋𝐎𝐀𝐃✦

ไตรมาสที่ 4

1.มีบันทึกข้อความ ที่ผู้บริหารรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

2.มีรายงานการกำกับติดตามมาตรการการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

3.มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี