กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นริศรา ตั้งสกุลทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นฤมล ลีลานุเกษมพงศ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สุชาดา มิตรมาตย์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อมิตา พรสงวนทรัพย์พยาบาลวิชาชีพ

ธันย์ชนก โตจำเริญพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ชลธิชา วชิรหัตถพงศ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ปภัสรา ลัดดาโชติ
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ปณิธาน หิรัญราศีกุลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กัญญารัตน์ บุญศรีพยาบาลวิชาชีพ

จิราวรรณ หนูเข็มพยาบาลวิชาชีพ

ปณิตา รุจาคมพยาบาลวิชาชีพ

สินใจ สินสมบูรณ์พยาบาลวิชาชีพ

อภิสรา เนื่องจำนงค์
พยาบาลวิชาชีพ

มารีย์ แซ่จางพยาบาลวิชาชีพ

ดลนภา เปล่งเสียงพยาบาลวิชาชีพ

วิจิตตรา เวษฎาพันธ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สุกัญญา ไชยศรีพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พนิตพร ตาลเจิมพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รัชนีกร โพธิ์งาม
พยาบาลวิชาชีพ

ทับทิม เตโพธิ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ทิตญา สอนราษฎรจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน)

ปริพัฒน์ จันฑะวีระกุลจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน)

ลลิตา มีระกูลจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน)

สุรีรัตน์ อาจหาญจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน (เวชกิจฉุกเฉิน)

นิยดา หนูดี
เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน

วรายุทธ มโนรมย์พนักงานช่วยเหลือคนไข้

พันธกานต์ นพกาสีพนักงานช่วยเหลือคนไข้

เจนจิรา วุฒิยาพนักงานช่วยเหลือคนไข้

กรกนก ไชยโชติพนักงานช่วยเหลือคนไข้

กาญจนา ยังศรีนาคพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ลินดา หอมน้อย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

จุฬาลักษณ์ จดชัยพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ธนภัทร เสรีสกุลไชย
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี