กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานผู้ป่วยพิเศษ

โรงพยาบาบ บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ผกามาศ เภาจี๋
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ศิรินทร์ทรา ไตยบุตรพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พิชญ์สินี เมืองเชียงหวานพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

พัชราพร คร้ามบุญลือพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัญชนา เจริญยิ่งพยาบาลวิชาชีพ

รัชนิกุล สิงห์รัมย์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จีรวรรณ แซ่ตั้ง
พยาบาลวิชาชีพ

จิรนันท์ โนรีพยาบาลวิชาชีพ

รัตนาภรณ์ สุริยวงษ์ผู้ช่วยพยาบาล

ชุลีพร แก้วจันทร์เพชรพนักงานช่วยเหลือคนไข้

อำพร กันจุลพนักงานช่วยเหลือคนไข้

สุภาภรณ์ อุสาหะ
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี