กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานประกันสุขภาพ

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปิยวัฒน์ อยู่ไทย
เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ชัญญาภัค สายรัง
พนักงานบัตรรายงานโรค

สุดารัตน์ แสงสว่างเจ้าพนักงานสถิติ

สวรินทร์ จำนงค์ผลจพ.การเงินและบัญชี

นุชรีย์ แซ่ตั๊นจพ.การเงินและบัญชี

กัลนิพา บุญพิมพ์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

หฤทัย นนทะภาพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

รัชฎา ดวงอาจพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ญาดา ชยางศุพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ลภัสรินทร์ กิตติคุณานันท์
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

พัชราภรณ์ แสงระงับเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สุนีย์ ไวปัญญา
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี