กรุณารอสักครู่ค่ะ...


งานประกันสุขภาพ

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

ปิยวัฒน์ อยู่ไทย
เจ้าพนักงานเวชสถิติ

ชัญญาภัค สายรัง
เจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน

ธนสรณ์ หวลระลึกพนักงานบัตรรายงานโรค

สุดารัตน์ แสงสว่างเจ้าพนักงานสถิติ

สวรินทร์ จำนงค์ผลจพ.การเงินและบัญชี

นุชรีย์ แซ่ตั๊น
จพ.การเงินและบัญชี

กัลนิพา บุญพิมพ์พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

หฤทัย นนทะภาพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

พัชราภรณ์ แสงระงับพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ญาดา ชยางศุ
พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

อภิชญา สาครเสถียรพนักงานบริการเอกสารทั่วไป

ภัคจิรา โหมดพันธุ์พนักงานบริการเอกสารทั่วไป

สริลทิพย์ ต่ายทองเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

สุนีย์ ไวปัญญา
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี