กรุณารอสักครู่ค่ะ...


งานธุรการ

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันทนีย์ ทับทอง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ช่อทิพย์ ศรีสวัสดิ์
เจ้าพนักงานธุรการ

อมรา เปรื่องไร่เจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

อังสุนา ร่วมสุขเจ้าพนักงานธุรการ

จิราภรณ์ คงมีสุขนักวิชาการพัสดุ

สิริรัตน์ คงประทีป
แม่บ้าน

รัตนา แจ่มฟ้านักทรัพยากรบุคคล

อรพร ศิริพงศ์วัฒนา038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี