กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานควบคุมโรค/งานส่งเสริมสุขภาพอาชีวอนามัย

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

วันทนีย์ ทับทอง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นาราวินท์ ศิริพงศ์วัฒนาพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พรทิพย์ แซ่ลิ้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ไพวรรณ หลักทองนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

จริญญาภรณ์ จิตรดี
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สิทธิพงษ์ ศรีสุขนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ศศิธร ศิริบุตรพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

รัชนียา ชาติทองพนักงานช่วยการพยาบาล

อุทัยทิพย์ พันธุ์พิจิตร
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

อัญชิษฐา พานเงินนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

สุทธิลักษณ์ พิบูลพิริยกิจนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

พรสวรรค์ ใจศิริจพ.สาธารณสุขปฏิบัติงาน

รุ่งทิวา พรมศรี
พนักงานช่วยการพยาบาล

สกุลรัตน์ เกตุแก้ว
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี