กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานการพยาบาลผู้ป่วยในเด็ก

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มัทนา ศิริโชคปรีชา




พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กัลยาณี สุเมธีวัฒนกุล




พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รัตติกาณ มีสุข



พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

จอมขวัญ โบราณมูล



พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ณัฐธิดา เดือนเพ็ญ



พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ชัญญา จันเสงี่ยม




พยาบาลวิชาชีพ

นิภาวรรณ หมู่หมื่นศรี



พยาบาลวิชาชีพ

กรรณิการ์ เสนนอก



พยาบาลวิชาชีพ

จันจิรา ขจรงาม



พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ศิริพร แซ่กัง




ผู้ช่วยพยาบาล

ชลธิชา วาทโยธา



ผู้ช่วยพยาบาล

เดือนฉาย รัตตกุล




038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี