กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน(หญิง)

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ปานทิพย์ บริสุทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

จุฑามาศ ระย้าแดงพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

มณีนุช พิริยะบรรหารพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ปริชชญา ภูมิใจประเสริฐพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ชลธิชา วรรณเพ็ชร์
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สุธีธิดา แสนณรงค์พยาบาลวิชาชีพ

พนิตตา จันทร์คล้อยพยาบาลวิชาชีพ

สาวิตรี โฉมศรีพยาบาลวิชาชีพ

นีรนุช แซ่ซิม
พยาบาลวิชาชีพ

นฤมล คงภักดิ์กิจพยาบาลวิชาชีพ

พิมพิไล ชายเชิดพนักงานช่วยเหลือคนไข้

จินตนา ยศขำพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ทัศนีย์วรรณ ศรีธรรม
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

กรรณิกา ปลัดกองพนักงานช่วยเหลือคนไข้

อมรรัตน์ สมัครแก้ว
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี