กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานการพยาบาลผู้ป่วยใน(ชาย)

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

วิสา ทองสัมฤทธิ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ดวงพร ธรรมนิติเวทย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สิริมา จันฑะวีระกุลพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วิชุดา แสงวิรัตน์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

สิรีวรรธน์ บุตรบุรีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วัททนี บุญเรืองพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ณัฐณิชา พานแก้ว
พยาบาลวิชาชีพ

ศิริพร ถี่ป้อมพยาบาลวิชาชีพ

ณัฏฐณิชา ศุภลักษณ์พยาบาลวิชาชีพ

กรรณิการ์ บุญเลิศพยาบาลวิชาชีพ

อมรรัตน์ สมสมัยพนักงานช่วยเหลือคนไข้

บุบผา ถาวะรัตน์พนักงานช่วยเหลือคนไข้

อัญชลี ทรัพย์พนาชัย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

วรัญญา มาวงษ์พนักงานช่วยเหลือคนไข้

วรรณภา กลิ่นคำ
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี