กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัด และวิสัญญีพยาบาล

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ฉัตรแก้ว เกื้อสงค์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ชลธิชา สุดชานังพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สุคนธ์ทิพย์ กุลประยงค์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

จันทร์จิรา สุขพรรษกิจพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รัชตาวรรณ โพธิ์เวียงคำพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ศิวชัย เกียรติกังสดาลพยาบาลวิชาชีพ

จุรีพร เกิดมณฑล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กาญจนา คลี่แก้วพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นิภา รัตนพงศ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พัชรี ฮะซิ้มพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สมชาย ผาสุขพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ชนมน บุญมีพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

วรวิทย์ สุนทรประทุม
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ชัญญานุช พุทธกุลพยาบาลวิชาชีพ

พรรณพฤกษ์ วัวลำพองพยาบาลวิชาชีพ

รัตนาภรณ์ สมหวังพยาบาลวิชาชีพ

ศศิวิมล เจริญวงษ์พยาบาลวิชาชีพ

ปิยะดา ปุลาเตผู้ช่วยพยาบาล

ปารณีย์ แก้วลับ
ช่างตัดเย็บผ้า

อารีย์ เจริญสุขพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ศิริรัตน์ แสงดงพนักงานช่วยเหลือคนไข้

นุชนาท กุศลช่วยพนักงานช่วยเหลือคนไข้

กรวรรณ บัวประเสริฐพนักงานช่วยเหลือคนไข้

จุฬาวรรณ รักษาสมบัติ
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี