กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานการพยาบาลผู้ป่วยนอก และประชาสัมพันธ์

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ศศิธร เอกจิรตระกูล
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ภัทรา วงค์สุวรรณพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พรทิพย์ ลีลาพันธุ์ไพบูลย์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ศิริลักษณ์ กลิ่นหอมพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นุชจรี ทองบุญรอดพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

อังคณา โรจน์จำนงค์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

มาไร ผาสุข
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

โสภิณญา ชัยฤทธิ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

มนาสุ รุจิวรรณ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ภาสินี แซ่ลิ้มพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ภานรินทร์ พูลสวัสดิ์พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

จารุวรรณ หลักคำพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ธันย์ชนก โตจำเริญ
พยาบาลวิชาชีพ

ธิติยา นาคหนูพยาบาลวิชาชีพ

พัชรนันท์ สำราญวานิชพนักงานช่วยเหลือคนไข้

อรัญญา ท้าวนูผู้ช่วยพนักงานสุขศึกษา

อาลิษา รัตนบรรเจิดกุลพนักงานช่วยการพยาบาล

จุฑามาศ ฉัตรเงินพนักงานช่วยเหลือคนไข้

จามรี ลักษณะโภคิน
พนักงานช่วยการพยาบาล

อังคณา แซ่ล้อพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปราณี กิ่งวากลางพนักงานการแพทย์และรังสีเทคนิค

ชุติกาญจน์ วงค์จีรภัทรพนง.การแพทย์และรังสีเทคนิค

นิตยา พุทธาพนักงานช่วยเหลือคนไข้

พัชรินทร์ คุ้มทรัพย์พนักงานช่วยการพยาบาล

ศุภ์กฤศธเนศ คุ้มทรัพย์
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

สุชัญญา ธรรมลังกาพนักงานบริหารเอกสารทั่วไป

ปิยะวรรณ จันทร์ประเสริฐพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปรารถนา ปานแสงพนักงานช่วยเหลือคนไข้

ธารารัตน์ แซ่ฉั่วพนักงานช่วยเหลือคนไข้

กุสุมา ทองสุพนักงานช่วยเหลือคนไข้

สุทธิลักษณ์ เชื้อสาย
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

นัทนา หมื่นเทพ
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี