กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

งานการพยาบาลผู้คลอด

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

มัทนา ศิริโชคปรีชา
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

จันทร์เพ็ญ มหาสันติปิยะ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

พะเยาว์ ไพรพงษ์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

กัลยาณี จันทกานนท์พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

เกวดี สุขอิ๊วนั้งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ศรีสุดา แจ่มจำรัส
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

ดวงพร โยธารักษ์พยาบาลวิชาชีพ

สุธิตา มีทรัพย์พยาบาลวิชาชีพ

ปิยะพร ภูต้องใจพนักงานช่วยเหลือคนไข้

อมรรัตน์ พูนศิริ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

วริศรา วงศ์จำปาพนักงานช่วยเหลือคนไข้

กันยกร วิเชียรพงษ์
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี