กรุณารอสักครู่ค่ะ...


กลุ่มงานเภสัชกรรม และคุ้มครองผู้บริโภค

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

สุภาตา ทองสดายุ

เภสัชกรชำนาญการ

ทรัพย์คำพอง สัตนาเภสัชกรชำนาญการ

สุมาลิน ทรัพย์นภาพร
เภสัชกรชำนาญการ

พรชนิตว์ หมื่นหน้าเภสัชกรชำนาญการ

วีรภัทรา เกษมศักกรินเภสัชกรปฏิบัติการ

กิตตินันท์ ลิขิตมงคลสุขเภสัชกร

สรญา สุขโขเภสัชกรชำนาญการ

มนัสธิดา ศรียาภัยเจ้าพนักงานเภสัชกรรมชำนาญงาน

ธณัฏฐ์นัน นิลพันธ์
เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

เจษฎ์ติมาศ อุดมเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

พรยมล ธรรมนิทาเจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

วนิดา สวัสดีมงคลเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

พรนภา เพื่อนใบลีพนักงานประจำห้องยา

อลงกต ลอนดอนพนักงานประจำห้องยา

พรหมชรินทร์ พรหมา
พนักงานประจำห้องยา

ธนพน พันพิบูลย์พนักงานประจำห้องยา

ชูวิชญ์ เลิศสมจิตรพนักงานประจำห้องยา

นภดล เกียวเล้งพนักงานประจำห้องยา

จิรพงษ์ อิริยะโพธิ์งามพนักงานประจำห้องยา

พันธกานต์ มังกรพนักงานประจำห้องยา

อชิรญา ศรีวรรณ
พนักงานประจำห้องยา

กษิดิ์เดช สุดโสมพนักงานประจำห้องยา

ขจรเกียรติ คงศรีเภสัชกรชำนาญการ

บุษกล ผลถาวรเวชวัฒน์เภสัชกรปฏิบัติการ

จตุพร สกุลสุทธิวัฒน์เภสัชกรปฏิบัติการ

พรไพลิน รักผกาวงศ์เภสัชกร

พัชรพร ตั้งปรีชากร
จพง.เภสัชกรรมชำนาญงาน

อมรินทร์ มณีกูลโรจน์จพง.เภสัชกรรมชำนาญงาน

นันท์นภัส ลิ้มจิตสมบูรณ์เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติงาน

ณชพล กิจสำเร็จพนักงานเภสัชกรรม

อนันท์ ชอบอาษาพนักงานประจำห้องยา

สิทธิชัย จีนศาตรพนักงานประจำห้องยา

นิตยา ประสานวงษ์
พนักงานประจำห้องยา

พิมพ์จิต ทะนันไชยพนักงานประจำห้องยา

มธุรส ดวงแก้ว
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี