กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

จารุวรรณ สุทธิประภาภรณ์
ทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

จอมใจ นพศิริทันตแพทย์ชำนาญการ

ทิพย์สุคนธ์ ตรีวรรณกุลทันตแพทย์ชำนาญการ

ณิชา บูรพาชีพทันตแพทย์ชำนาญการพิเศษ

สุเทพ มานะสุนทร
ทันตแพทย์ชำนาญการ

ศรุจ โรจนโสทรจพง.ทันตฯชำนาญงาน

เบญจภา ตั้งบุญอักษรจพง.ทันตฯชำนาญงาน

จารุเนตร ฉัตรเงินจพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

เพ็ญประภา ปะนันตา
จพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นฤมล หนูดีจพ.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน

นวินดา คล่องแคล่วพนักงานช่วยเหลือคนไข้

มะลิวรรณ เจตนานุศาสน์พนักงานช่วยการพยาบาล

จิราวรรณ มาศมาลา
พนักงานช่วยการพยาบาล

สุภาพร คำทะเนตรพนักงานช่วยการพยาบาล

จริยาภรณ์ คงรอดพนักงานช่วยการพยาบาล

ทินกฤต จันทร์มีพนักงานช่วยการพยาบาล

ลลิตวดี แก้วศรีโท
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

รัตติพร ประสพผลพนักงานช่วยเหลือคนไข้

กมลทิพย์ จุลกรานต์พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ปภาดา อินทรักษาพนักงานช่วยเหลือคนไข้

จิรนันท์ สุขเจริญ
พนักงานช่วยเหลือคนไข้

ลลิดา ชาญชิตร
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี