กรุณารอสักครู่ค่ะ...


กลุ่มงานการแพทย์

โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี


นายแพทย์ชำนาญการ

สมเกียรติ ลีลาพันธุ์ไพบูลย์
นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

สมจริง ภัทโรวาสน์นายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

พันธ์ทิพย์ จิรเศรษฐสิรินายแพทย์ชำนาญการพิเศษ

วุฒิชัย เอกจิรตระกูลนายแพทย์ชำนาญการ

ภัทศา บำรุงสาลีนายแพทย์ชำนาญการ

ธนิษฐ กมลอดิศัยนายแพทย์ชำนาญการ

นันทิชา โรจนจิรพงศ์
นายแพทย์ชำนาญการ

จริยา เลาหสุขไพศาลนายแพทย์ชำนาญการ

วีรพิชญ์ ตั้งมานะกิจนายแพทย์ชำนาญการ

ธีระบดีย์ เอนกจำนงค์พรนายแพทย์ชำนาญการ

ณัฐสินีย์ นลินทัศไนยนายแพทย์ชำนาญการ

ณัฐพล สำราญวานิชนายแพทย์ชำนาญการ

จุฑาทิพย์ เจริญธนวุฒิ
นายแพทย์ชำนาญการ

นิศารัตน์ เตาฟิกนายแพทย์ชำนาญการ

ปัณณทัต ศิริรักษ์นายแพทย์ชำนาญการ

พงศ์พัฒน์ อมรวัฒนพงศ์นายแพทย์ชำนาญการ

สุชชนา เอี่ยมจิตโสภานายแพทย์ชำนาญการ

ศรัณยพงศ์ รุ่นประพันธ์นายแพทย์ชำนาญการ

ธนาภรณ์ เตชะผกาพงษ์
นายแพทย์ชำนาญการ

ปิยเนตร เกียรติไกรวัลศิรินายแพทย์ปฏิบัติการ/เวชกรรมทั่วไป

วิชญะ เสวกาพานิชนายแพทย์ปฏิบัติการ/เวชกรรมทั่วไป

ภวิศร์ชนม์ รุ่งรัชตเวชนายแพทย์ปฏิบัติการ/เวชกรรมทั่วไป

พงศ์สิณ ษุภดำรงนายแพทย์ปฏิบัติการ/เวชกรรมทั่วไป

นฤชล ตั้งจิตตรงนายแพทย์ปฏิบัติการ/เวชกรรมทั่วไป

จิรายุ เศวตไกรพ
นายแพทย์ปฏิบัติการ/เวชกรรมทั่วไป

ปฏิพล ตั้งบำรุงกุลนายแพทย์ปฏิบัติการ/เวชกรรมทั่วไป

ทรรศนีวัลย์ สารจันทร์นายแพทย์ปฏิบัติการ/เวชกรรมทั่วไป

ธนบูรณ์ พงศ์เสาวคนธ์นายแพทย์ปฏิบัติการ/เวชกรรมทั่วไป

ภูวณัฐ ศรีสุขนายแพทย์ชำนาญการ

รัชชานนท์ มนูธรรมนายแพทย์ปฏิบัติการ/เวชกรรมทั่วไป

ดานภา ศรีรัตน์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ธีรวุฒิ วงศ์จีรภัทรนายแพทย์ปฏิบัติการ/เวชกรรมทั่วไป

ธัญพิชชา สำแดงเดชนายแพทย์ปฏิบัติการ/เวชกรรมทั่วไป

ภูเบศ โตจำเริญนายแพทย์ปฏิบัติการ/เวชกรรมทั่วไป

กฤตติกา วลัยศรี
038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี