กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

สิทธิการรักษาพยาบาล

4 สิงหาคม 2022 by IT Support0

สิทธิการรักษาพยาบาล

1.สิทธิบัตรทอง(UC) โรงพยาบาลบ้านบึง

  • ผู้ป่วยเข้ารับบริการที่โรงพยาบาลบ้านบึง หากหน่วยบริการปฐมภูมิเกินศักยภาพ จะได้รับการส่งต่อตามขั้นตอน
  • แจ้งขอใช้สิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติก่อนรับบริการ พร้อมแสดงหลักฐานประกอบ ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารที่ทางราชการออกให้ที่มีรูปถ่าย มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก หากเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ที่ยังไม่ได้ทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ใช้สูติบัตรแทน (ใบเกิด)

2.สิทธิประกันสังคม

สำนักงานประกันสังคม (สปส.) กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมทำหน้าที่ดูแลระบบการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม สามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้


3.สิทธิข้าราชการ สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง ได้

กรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง ทำหน้าที่ดูแลระบบออกกฏระเบียบและข้อบังคับดูแลสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการและบคุคลในครอบครัว(บิดา มารดา คู่สมรสและบุตรที่ถูกต้องตามกฏหมาย) สามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรง โดยใช้บัตรประชาชน 13 หลักในการเข้ารับบริการรักษาพยาบาลทุกครั้ง ณ จุดชำระเงิน


4. สิทธิ อปท.

กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่ดูแลระบบออกกฏระเบียบและข้อบังคับเพื่อดูแลสิทธิการรักษาพยาบาลให้กับข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง พนักงาน ลูกจ้างประจำขององค์การปกครองท้องถิ่น และบุคคลในครอบครัว เมื่อเจ็บป่วยสามารถเข้ารับบริการรักษาพยาบาลได้


5. สิทธิหน่วยงานรัฐอื่นๆ

คุ้มครองบริการรักษาพยาบาลให้กับพนักงาน หน่วยงานรัฐต่างๆ เช่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานรัฐที่จัดตั้งตาม พ.ร.บ. เฉพาะ ฯลฯ และอาจคุ้มครองถึงบุคคลในครอบครัวด้วย ขึ้นอยู่กับระเบียบของแต่ละหน่วยงาน ทั้งนี้อาจจะต้องชำระเงินสดหรือนำใบเบิกไปเคลม


6. ผู้ป่วยที่ถือบัตรประกันสุขภาพ

ผู้ป่วยจะต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และนำไปเบิกเคลมกับทางบริษัทประกันที่ผู้ป่วยมิสิทธิเอง


7. ผู้ป่วยทั่วไปที่ไม่มีสิทธิการรักษาพยาบาล

ทางโรงพยาบาลบ้านบึงยินดีให้บริการการตรวจรักษาแก่ผู้ป่วยทุกท่าน โดยชำระเป็นเงินสดหรือบัตรเครดิต

− สายด่วน สปสช. 1330 บริการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี