กรุณารอสักครู่ค่ะ...

BANBUNGCOP

16 สิงหาคม 2019 by admin

COP

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย COP (COMMUNITY OF PRACTICE)

ความหมาย เป็นกลุ่มคนที่มาร่วมตัวกันอย่างไม่เป็นทางการ กลุ่มคนเหล่านี้มีความรู้/สนใจในเรื่องเดียวกัน

มาร่วมแลกเปลี่ยน แบ่งปัน เรียนรู้ในเรื่องนั้นๆ ร่วมกันเพื่อให้ได้มาซึ่ง KNOLEDGS ASSET à นำไปทดลองใช้ àกลับมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้อีก ทำให้เกิดการ UPGRADE ความรู้ในเรื่องนั้นๆ ขึ้นเรื่อยๆ

(* โรงพยาบาลคาดหวังให้สามารถนำไปสู่ BEST PRACTICE ให้ได้)

· COP เป็น 1 ในเครื่องมือของ RM เพื่อดึงความรู้สึกประเภท TACIT KNOWLEDGE หรือความรู้ที่อยู่ในตัวบุคคล ซึ่งซ่อนเร้นอยู่ภายในให้กลายเป็น EXPLICIT KNOWLEDGE

· คำว่า PRACTICE ใน COP = มุ่งเน้นไปที่การเรียนรู้จากการทำงานเป็นหลัก เป็นแง่มุมเชิงปฏิบัติ พัฒนาวิธีการทำงานที่ได้ผล

· หัวข้อเรื่อง (KNOWLEDGE DOMAIN) เป็นตัวเชื่อมโยงกลุ่มคนมาร่วมกัน โดยทุกคนมีความปรารถนาร่วมกันที่จะพัฒนาความรู้ในเรื่องนั้นๆ ให้ดีขึ้น

· บรรยากาศสบายๆ ใช้สุนทรียสนทนา ฟังอย่างตั้งใจ เคารพในความคิดเห็นซึ่งกันและกัน เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม

· ในบางครั้งอาจต้องพบปะกับคนนอกกลุ่ม , กลุ่มอื่น , หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งอาจต้องมีผู้เชี่ยวชาญ ร่วมพบปะเป็นครั้งคราว

· การพบปะอาจเป็นการพบปะซึ่งหน้าหรือผ่านสื่อ :- VDO CONFERENCE ฯลฯ

¶ องค์ประกอบของ COP

1. DOMAIN – หัวข้อความรู้ที่ดึงให้ทุกคนมารวมตัวกัน

2. ชุมชน (COMMUNITY) j คุณอำนวย = TACILITATOR

k คุณลิขิต = ผู้บันทึก

จับประเด็น สรุปประเด็นรวบรวมเป็นคลังความรู้

* เป็นผู้เปลี่ยน TACIT KNOWLEDGE ให้เป็น EXPLICIT KNOLEDS

ที่สมาชิกสามารถนำไปอ้างอิง/ใช้ประโยชน์ได้

l คุณกิจ = สมาชิก

3. แนวปฏิบัติ – ผลที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่สมาชิกสามารถนำไปปฏิบัติงานได้จริง

นพ.สมชาย หงส์พรรคมนุญ

22 เมษายน 2561


038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี