กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

มาตรฐานงานสุขศึกษา

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbung Hospital

จำแนกเป็น 4 หมวด 10 องค์ประกอบ 16 ตัวชี้วัด 49 เกณฑ์


หมวดที่  1  การบริหารจัดการองค์กร  ประกอบด้วย

องค์ประกอบที่  1  นโยบายการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

องค์ประกอบที่  2  ทรัพยากรการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

องค์ประกอบที่  3  ระบบข้อมูลสารสนเทศด้านสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรม

หมวดที่  2  กระบวนการดำเนินงาน  ประกอบด้วย

องค์ประกอบที่  4  แผนการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

องค์ประกอบที่  5  กิจกรรมสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

องค์ประกอบที่  6  การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

องค์ประกอบที่  7  การประเมินผลการดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ

หมวดที่  3  กระบวนการพัฒนาคุณภาพบริการ  ประกอบด้วย

องค์ประกอบที่  8  การเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพ

องค์ประกอบที่  9  การวิจัยที่เกี่ยวกับสุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ

หมวดที่  4  ผลลัพธ์การดำเนินการ  ประกอบด้วย

องค์ประกอบที่  10  ผลลัพธ์การดำเนินงานสุขศึกษาและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี