กรุณารอสักครู่ค่ะ...


ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ/จ้าง และราคากลาง

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbung Hospital

เรื่อง

 วันที่

 เอกสาร

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง 27 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกไตแบบต่อเนื่อง จำนวน ๑ เครื่อง 27 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ยอดใช้ไปประจำไตรมาสที่ ๒ 14 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แบบรายงานผลของแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ขนาดเล็ก สำหรับโรงพยาบาลบ้านบึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 14 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แบบรายงานผลของแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ขนาดกลาง สำหรับโรงพยาบาลบ้านบึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 14 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แบบรายงานผลของแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ขนาดใหญ่ สำหรับโรงพยาบาลบ้านบึง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 14 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 14 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อของกลุ่มงานทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 14 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยเเพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อของกลุ่มงานเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 14 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อ ตามโครงการศูนย์บริการให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 14 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการดำเนินงาน ตามโครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี ๑๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 14 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของการดำเนินงานเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการตรวจ วินิจฉัยผู้ป่วย และรักษาพยาบาลผู้ป่วย 14 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผน พรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายการงบลงทุน (สป.สธ.) 14 มีนาคม 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 12 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แนวทางการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือสัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยเเพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยืมพัสดุ) 6 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยืมใช้พัสดุ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยเเพร่มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำผิดวินัยของเจ้าของเจ้าหน้าที่รัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 6 กุมภาพันธ์ 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ แผ่นรับสัญญาณภาพเป็นดิจิตอล ชนิดชุดรับภาพแฟลตพาแนลไร้สาย (Digital Radiography : Wireless Detector) ขนาด ๑๗ x ๑๗ นิ้ว จำนวน ๑ แผ่น 24 มกราคม 2567 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๖ รายการ วงเงิน ๑,๙๔๖,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นหกพันบาทถ้วน) 25 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจ้างบริการเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ชนิดความเร็วสูง ขนาดไม่น้อยกว่า ๖๔ SLICES จำนวน ๔๔ รายการ 25 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 20 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ผลของแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 20 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ผลของแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 20 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ผลของแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 20 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ผลของแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 20 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดร่างพรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 20 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยเเพร่แนวปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 20 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 19 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งบประมาณโครงการศูนย์บริการให้ยืมอุปกรณ์ โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 18 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 13 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อกลุ่มงานทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 13 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนแบบรายงานผลของแผนการจัดซื้อตามโครงการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการพึ่งตนเองทางการเงิน การคลัง กลยุทธ์ ๕,๗ (การบริหารการเงิน พัสดุ เวชสถิติ IT แก้ปัญหากรณีฉุกเฉิน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 13 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์/เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 13 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผยแบบรายงานผลของแผนการจัดซื้อ 13 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แบบรายงานผลของแผนการจัดซื้อ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 13 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต โรงพยาบาลบ้านบึงใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (BBH Together Against Corruption) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 8 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Pendent) จำนวน ๖ ชุด ๆ ละ ๓๕๐,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) 1 ธันวาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ งบประมาณโครงการศูนย์บริการให้ยืมอุปกรณ์การแพทย์ โรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 17 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโครงการสร้างความเข้มแข็งและเพิ่มศักยภาพในการพึ่งตนเองทางการเงิน การคลัง กลยุทธ ๕,๗ (การบริหารการเงิน พัสดุ เวชสถิติ IT แก้ปัญหากรณีฉุกเฉิน) 17 พฤศจิกายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนเงินบำรุง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 30 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการดำเนินงานตามนโยบาย EMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 30 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ขนาดเล็ก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ขนาดกลาง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ขนาดใหญ่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อแบบฟอร์มต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ประจำโรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุบริโภค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อวัสดุหมึกคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 27 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม/ยาทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 26 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (LAB) 26 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยา หน่วยงานเอกซเรย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 26 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาจากองค์การเภสัชกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 26 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อยาร่วมระดับจังหวัด ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 26 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาร่วมระดับจังหวัด ระดับเขต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 26 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 26 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 26 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนสำรองยาที่ขออนุเคราะห์จากโรงพยาบาลชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 26 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อที่ดิน จำนวน ๔ ไร่ ๑ งาน ๓๓ ตารางวา ๆ ละ ๑๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๙,๐๖๓,๐๐๐ บาท (สิบเก้าล้านหกหมื่นสามพันบาทถ้วน) 25 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แนวทางการป้องกันผู้มีหน้าที่ ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 24 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ปแผนขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดชลบุรี ๑๙ (กองทุน) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 20 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนประเด็นบริจาคและทรัพย์สินบริจาค ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 18 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 18 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยเเพร่รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 12 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.๒๕๖๐ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐ และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูล ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ และผู้ตรวจรับพัสดุ 10 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อของกลุ่มงานเทคนิคการแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 10 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ 2 ตุลาคม 2566 ดาวน์โหลด
แบบรายงายผลของแผนจัดซื้อ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 12 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
รายงานผลของแผนการดำเนินงานเงินอุดหนุน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ โครงการพัฒนาศักยภาพการดำเนินงานด้านการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย โรงพยาบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 12 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลตามแผนจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 11 กันยายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อที่ดินสำหรับโรงพยาบาลบ้านบึง 20  กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด ๑ สาย 12  กรกฎาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างรักษาความปลอดภัยสำหรับโรงพยาบาลบ้านบึง  19 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างก่อสร้างอาคารจอดรถและจัดเลี้ยง ๘ ชั้น ตามแบบเลขที่ ๘๘๙๔ เอกสารเลขที่ ข.๑๖๗/มิ.ย./๖๕ และอกสารเลขที่ ก.๓๙/เม.ย./๕๓ กองแบบแผนกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ จำนวน ๑ หลัง ณ โรงพยาบาลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โ  15 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาปรับปรุงข้อมูลบริหารจัดการทางการแพทย์ จำนวน ๑ งาน ในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  15 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  14 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  14 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  14 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบEMS ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  14 มิถุนายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ตึกผู้ป่วยและทางเชื่อมอาคาร พื้นที่ประมาณ ๓๑,๔๙๗ ตารางเมตร ใช้พนักงานจำนวน ๒๕ คน (รวมหัวหน้าคนงาน) ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  31 พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ระบบจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ (PACS) จำนวน ๑ ระบบ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  26 พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมา ซักอบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านบึง ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗  26 พฤษภาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ พร้อมหลังคา ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลุงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สปสช.เขต๖ ระยอง งบระดับบริการ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสุาธารณสุข  28 เมษายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตชั้นสูง (Ambulance with advanced life support equipment) ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลุงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สปสช.เขต๖ ระยอง งบระดับบริการ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสุาธารณสุข และใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงสมทบ  28 เมษายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิด 2 หัวตรวจ ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลุงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สปสช.เขต๖ ระยอง งบระดับบริการ หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสุาธารณสุข  28 เมษายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องกระตุกหัวใจไบเฟสิค พร้อมวัดภาคออกซิเจนในเลือด ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลุงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สปสช.เขต๖ ระยอง งบระดับจังหวัด หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสุาธารณสุข  28 เมษายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกไตแบบพิเศษ ด้วยเงินค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลุงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สปสช.เขต๖ ระยอง งบระดับเขต หน่วยบริการภาครัฐสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสุาธารณสุข  20 เมษายน 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ดิจิตอลไม่น้อยกว่า ๓๐๐mA ด้วยเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงสมทบ  23 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงระดับความคมชัดสูง ๓ หัวตรวจ ด้วยเงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และใช้เงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงสมทบ  23 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  15 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
รายงานผลขอแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  14 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ กลุ่มงานทันตกรรม งบดำเนินงาน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  14 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค งบดำเนินงาน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  14 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  7 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน เงินอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  7 มีนาคม 2566 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  27 กุมภาพันธ์ 2566 ดาวน์โหลด
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  22 ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ผลของแผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ยาทันตกรรม และจ้างเหมาทันตกรรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  22 ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศแนวทางปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา โรงพยาบาลบ้านบึง พ.ศ.๒๕๖๖  21 ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  21 ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
แบบรายงานผลของแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาส๑)  21 ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงานงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ ๑)  16 ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
รายงานผลของแผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  13 ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ยาในบัญชี และ OUT LAB เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  13 ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและขแงกำนับทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  12 ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
รายงานผลของแผนการดำเนินงาน งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  1 ธันวาคม 2565 ดาวน์โหลด
แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์(เพิ่มเติม)  4 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน ตึกผู้ป่วยและทางเชื่อมอาคาร  3 พฤศจิกายน 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  31 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
การป้องกันผู้มีหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้อื่นกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือสัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  18 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อจัดจ้างจากงบ Environment Management Systems เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  15 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
แผนการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  15 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
แผนงบลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  15 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
แผนงบลงทุน รายการครุภัณฑ์ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  15 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อค่าใช้สอย และงานจ้าง เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  15 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  15 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
แผนการเช่าเครื่อง สำหรับห้องปฏิบัติการแลป เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  15 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ (LAB) เงินนอกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  15 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์มิใช่ยา เงินนิกงบประมาณ (เงินบำรุง) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  15 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินราชการ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป และการยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง  10 ตุลาคม 2565 ดาวน์โหลด
แจ้งการโอนเงินจัดสรรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการงบลงทุน ของหน่วยงานส่วนภูมิภาคสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  30 กันยายน 2565 ดาวน์โหลด
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายการงบลงทุน  2 กันยายน 2565 ดาวน์โหลด
รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  2 กันยายน 2565 ดาวน์โหลด
รายละเอียดผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบประมาณรายจ่าย งบบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  2 กันยายน 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจ เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  29 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องฟอกไตแบบวัดค่าโซเดียมในเลือดอัตโนมัติ เงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  25 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (รอบ๒)  18 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
แจ้งรายละเอียดรายการและแนวทางการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ร่างพระราชบัญยัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ฯ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง  18 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเยแพร่เผยการจัดจ้างบริหารจักการระบบเครื่องมือแพทย์  1 สิงหาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า เงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  19 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปรงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดเครื่องมือเจาะกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า  12 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete blood count) พร้อมน้ำยา ประจำปี ๒๕๖๖  8 กรกฎาคม 2565 ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ ชนิดวีดิทัศน์แบบคมชัด พร้อมชุดควบคุมสัญญาณภาพ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  20 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือน (แบบสขร.๑) ไตรมาสที่๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  16 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาและงานจ้างเหมา (หน่วยงานทันตกรรม) (ไตรมาสที่๓) เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕ 16 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รยางานผลของแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยา (ไตรมาสที่๓) เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕ 16 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ / เลือดและส่วนประกอบของเลือดและจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป (งานเทคนิคการแพทย์) (ไตรมาสที่๓) เดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๕ 16 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 9 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
รายละเอียดร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ 8 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนงานเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา (งานเทศนิคการแพทย์) (ไตรมาสที่๓) เดือนเมษายน – พฤษภาคม ๒๕๖๕ 2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคำของบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายการงบลงทุนที่ได้รับจัดสรร 2 มิถุนายน 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตลับน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซต์  31 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  30 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้องบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  25 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ หน่วยงานวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 25 พฤษภาคม 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ชุดกล้องส่องตรวจทางเดิินน้ำดีและตับอ่อนระบบวีดีทัศน์และกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ระบบวีดีทัศน์ จำนวน ๑ ชุด 28 เมษายน 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผรการจัดหาครุภัณฑ์ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  16 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ รายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  8 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
รายงานผลของแผนการจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕  7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ งบดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
รายงานผลของแผนการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มิใช่ยาและงานจ้างเหมา (หน่วยงานทันตกรรม) ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
รายงานผลของแผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
รายงานผลของแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ / เลือดและส่วนประกอบของเลือด และจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 7 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ แบบรายงานผลของแผนการจัดซื้อ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน สำหรับหน่วยบริการภาครัฐ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 3 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลผูป่วย COVID-๑๙ ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 มีนาคม 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ สำหรับโรงพยาบาลบ้านบึง 7 กุมภาพันธ์ 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้าน “กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาดร่วมต้านทุจริต (MOPH Together Against Corruption)” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕  27 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ รายงานผลของแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของโรงพยาบาลบ้านบึง 21 มกราคม 2565  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยาและงานจ้างเหมาทันตกรรม (ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564) ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาตร์การแพทย์/เลือดและส่วนประกอบของเลือดและจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป (ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลขแงแผนการจัดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา (ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔) ต้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แบบรายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 ธันวาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อยา/เวชภัณฑ์มิใช่ยาและงานจ้างเหมาทันตกรรม (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔) ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา (ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔) ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/เลือดและส่วนประกอบของเลือดและจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป (ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔) ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 1 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 1 พฤศจิกายน 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่รายงานผลของแผนการจัดซื้อครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 29 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างด้วยงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (ค่าเสื่อม) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 26 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินราชการที่ถูกต้องและมีชั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในหน่วยงาน 20 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนรายการสิ่งก่อสร้าง ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 19 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์/เลือดส่วนประกอบของเลือด/จ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลปและเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาครุภัณฑ์ งบสนันสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดหาครุภัณฑ์งบสนันสนุนจากกองทุนประกันสังคม รพ.ชลบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนคำขอครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อเตรียมความพร้อมในการดูแลผู้ป่วยที่มีอาการสำหรับโรงพยาบาลชุมชน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแผนการจัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุการแพทย์ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจ้างเหมาทำฟันปลอมและจัดฟัน ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อเลือดและส่วนประกอบของเลือดและจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการเช่าเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ พร้อมน้ำยา ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อยาชา ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่มาตรการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อครุภัณฑ์ด้วยเงินบำรุงของโรงพยาบาลบ้านบึงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 15 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินราชการที่ถูกต้องและมีชั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในหน่วยงาน 20 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
ประกาศเผยแพร่ การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้มายื่นข้อเสนอหรือสัญญา 12 ตุลาคม 2564  ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องบำบัดทดแทนการทำงานของไตอย่างต่อเนื่อง 2 กันยายน 2564  ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล 30 สิงหาคม 2564  ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 26 สิงหาคม 2564  ดาวน์โหลด
แผนการจัดจ้างบริหารจัดการระบบเครื่องมือแพทย์ 23 สิงหาคม 2564  ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อวัสดุบริโภค จำนวน 3 หมวด 23 สิงหาคม 2564  ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อออกซิเจนเหลว แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 27 กรกฎาคม 2564  ดาวน์โหลด
แผนการจัดจ้างเหมาซัก อบ รีดเสื้อผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านบึง 27 กรกฎาคม 2564  ดาวน์โหลด
แผนการจัดเช่าเครื่องตรวจนับเม็ดเลือดอัตโนมัติ (Complete blood count) 19 กรกฎาคม 2564  ดาวน์โหลด
แผนการเช่าเครื่องตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา (Immunology) พร้อมน้ำยา 16 กรกฎาคม 2564  ดาวน์โหลด
แผนการเช่าเครื่องตรวจสัดระดับสารชีวเคมีในเลือด (Blood Chemistry) พร้อมน้ำยา 16 กรกฎาคม 2564  ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ ยา 0.9% Sodium Chloride Injection 1000ml แบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ 9 กรกฎาคม 2564  ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยา ตลับน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ 9 กรกฎาคม 2564  ดาวน์โหลด
แผนการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 25 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
แผนการจัดจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน ตึกผู้ป่วยและทางเชื่อมอาคาร 21 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
แผนการจัดจ้างตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงขนาดไม่น้อยกว่า 32 SLICES 18 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
แผนการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย 18 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
รายงานผลของแผนการจัดซื้อและการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 18 มิถุนายน 2564  ดาวน์โหลด
รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงานตามรอบระยะเวลาที่กำหนด (งบลงทุนทุกไตรมาส และงบดำเนินงานทุก ๖ เดือน) 10 มีนาคม 2564  ดาวน์โหลด


038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี