กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

คณะกรรมการ

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbung Hospital


ชื่อ-นามสกุล  ตำแหน่งงาน  หน้าที่
1. นางสาววันทนีย์                    ทับทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ  ประธาน
 2. นางสาวพรทิพย์                      แซ่ลิ้ม  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ
 3. นางพัฒนี                        บุญกาทิพย์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ
 4. นางสาววิภาพร                   พัดทอง  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ
 5. นางสาวสรัญญา                 วงศ์จอม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ
 6. นางสาววิชุดา                          แสงวิรัตน์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ
 7. นางสาวพนิดา                         ภาวนา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ
 8. นางสาวเบญจา                       ขวัญแก้ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ
 9. นางสาวธีราพร                        เก่งพิทักษ์   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ
 10. นางสาวพัชรี                         ฮะซิ้ม   พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ
 11. นางสาวจิราพัชร                     แตงอ่อน  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ
 12. นางสาวกาญจนา                   จึงจรัสทรัพย์    พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการ
 13. นางสาวณันธริฎานน               อนุกูล   นักรังสีการแพทย์ชำนาญการ  กรรมการ
 14. นางสาวเบญจภา                   ตั้งบุญอักษร  จพง.ทันตสาธารณสุขชำนาญงาน  กรรมการ
 15. นางธนัชพร                          นุชบุตร โภชนากรชำนาญงาน  กรรมการ
 16. นางสาวเจนจิรา                     อยู่สุข แพทย์แผนไทย  กรรมการ
 17. นางสาววิชุนันท์                    ขวัญประภาภรณ์   นักเทคนิคการแพทย์ปฏิบัติการ  กรรมการ
 18. นางสาวฐิติมา                       มานะเจริญ    นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ  กรรมการ
 19. นางสาววลัยลักษณ์               หม่องพิชัย นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมการ
 20. นางสาวอังสุณา                    ร่วมสุข จพง.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์  กรรมการ
 21. นางสาวณัฐฐา                      จำรัสแสง เจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา  กรรมการ
 22. นายเจษฏ์ติมาศ                อุดม เจ้าพนักงานเภสัชกรรมปฏิบัติการ     กรรมการ
 23. นางสาวพรสวรรค์                 ใจศิริ  วิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ  กรรมการและเลขานุการ
 24. นางสาวเกวดี                       สุขอิ๊วนั้ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ


038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี