กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

วิสัยทัศน์

โรงพยาบาลบ้านบึง Banbung Hospital
(ภาพที่ทุกคนในองค์กรฝันจะให้เป็น)

วิสัยทัศน์ Vision

“เป็นโรงพยาบาล ที่ชาวอำเภอบ้านบึงไว้วางใจ”

(ทำไมต้องมีเรา เรามีหน้าที่ทำอะไร เพื่อใคร อย่างไร)

พันธกิจ Mission

1.การจัดบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ แบบองค์รวมรองรับปัญหาสุขภาพของพื้นที่
2.การจัดบริการสุขภาพทั้งระดับปฐมภูมิ และทุติยภูมิที่ประชาชนเชื่อมั่นและวางใจได้
3.การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแบบมีส่วนร่วมมุ่งให้ประชาชนพึ่งตัวเองทางสุขภาพได้
4.การพัฒนาองค์กรให้มีความเข้มแข็ง เป็นองค์กรคุณธรรม สมรรถนะสูง พึ่งตนเองได้และมีความสุข

(ถ้าบรรลุ Goal ทุกข้อจะบรรลุวิสัยทัศน์)

เป้าประสงค์ Goal

มีมาตรฐานบริการทางการแพทย์ทั้งระดับปฐมภูมิและทุติยภูมิ สามารถจัดบริการครอบคลุมปัญหาสุขภาพของพื้นที่ทุกกลุ่มวัยอย่างทั่วถึง
ประชาชนทุกกล่มวัยในพื้นที่บริการ มีพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ปัญหาสุขภาพสำคัญของทุกกลุ่มวัยลดลง
มีระบบบริหารจัดการภายในเข้มแข็งเป็นองค์กรคุณธรรม สมรรถสูงที่พึ่งพาตนเองได้
บุคลากรมีความเชี่ยวชาญ เป็นมืออาชีพในการปฏิบัติงานและมีความสุข

T R U S T

ค่านิยม Core Value

ประชาชนสุขภาพดีด้วยทีมที่พัฒนาอยู่ตลอดโดยยึดผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
T=Teamwork : รักทีม
R=Responsibility : รักหน้าที่
U=Unity : รักองค์กร
S=Safty : รักความปลอดภัย
T=Transparent : รักความโปร่งใส

จุดเน้น / เข็มมุ่ง

1. พัฒนาศักยภาพการดูแลรักษาโรคที่เป็นปัญหาในพื้นที่
2. จัดการความเสี่ยงตามแนวทาง Patient Safety Goal
3. พัฒนาพฤติกรรมบริการ (Banbung Way)


โซเชียลมีเดีย:


โซเชียลมีเดีย:038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี