กรุณารอสักครู่ค่ะ...

MON-FRI8AM - 7PMCALL US038-442200

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ/จ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

7 สิงหาคม 2019 by admin

 เรื่อง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตรืการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื่อเพลิง

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ขนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุตอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อยาชา

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

ประกาศผู้ชะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค

ประกาศผู้ชนะการจ้างเอกซเรย์ปอด ระบบ Digital

 วันที่

17  ตุลาคม  2562

17  ตุลาคม  2562

17  ตุลาคม  2562

15  ตุลาคม  2562

15  ตุลาคม  2562

10  ตุลาคม  2562

10  ตุลาคม  2562

10  ตุลาคม  2562

10  ตุลาคม  2562

10  ตุลาคม  2562

10  ตุลาคม  2562

10  ตุลาคม  2562

9  ตุลาคม  2562

9  ตุลาคม  2562

9  ตุลาคม  2562

9  ตุลาคม  2562

8  ตุลาคม  2562

8  ตุลาคม  2562

8  ตุลาคม  2562

8  ตุลาคม  2562

8  ตุลาคม  2562

7  ตุลาคม  2562

7  ตุลาคม  2562

7  ตุลาคม  2562

7  ตุลาคม  2562

7  ตุลาคม  2562

4  ตุลาคม  2562

4  ตุลาคม  2562

3  ตุลาคม  2562

3  ตุลาคม  2562

2  ตุลาคม  2562

2  ตุลาคม  2562

2  ตุลาคม  2562

1  ตุลาคม  2562

23  สิงหาคม  2562

 เอกสาร

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด

 โครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 31 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 30 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเย็บผ้าคลุมเครื่องส่องไฟทารกแรกเกิด

 30 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

 30 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมระบบกล้องวงจรปิด

 29 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ฟันและกะโหลกศรีษะ

 29  พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 28 พฤษภาคา 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำแบบฟอร์ม Summary

 28 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 27 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 27 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค

 27 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

 27 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวิทยาศาสตร์การแพทย์

 24  พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

 24 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 24 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

 24 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

 24 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 24 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

 24 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 24 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 22 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์ชนิดแขวนเพดาน

 22 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

 22 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ

 22 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาลิฟต์

 22 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

 21 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

 21 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 17 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

 17 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 17 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำใบ Admission

 17 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 16 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 15 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

 15 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์

 15 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุผ้าและเครื่องแต่งกาย

 15 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์

 15 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 15 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์

 14 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ทางการแพทย์

 14 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 14 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

 14 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 13 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 13 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 10 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมตู้เย็นเก็บศพ

 10 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ

 10 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 8 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 8 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู็ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร

 8 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุประชาสัมพันธ์

 8 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค

 8 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 7 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 7 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างวางท่อระบายน้ำ

 7 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 3 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 3 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 3 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเดินสายแลนด์/สายไฟและจัดเก็บสายไฟฟ้า

 2 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 2 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาระบบน้ำ R/O

 2 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดฟิล์มกรองแสง

 2 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 2 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำใบ Clinical Summary Obstetrics

 2 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

 2 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 1 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 1 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องจี้ห้ามเลือด

 1 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 1 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

 1 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 1 พฤษภาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาลิฟท์

 30 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมโคมไฟผ่าตัด

 30 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

 29 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

 29 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดตั้งระบบฉีดน้ำพ่นกระจายอัตโนมัติ

 29 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมบ้านพักแพทย์

 29 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 26 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 26 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำใบบันทึกตำแหน่งอุบัติเหตุ

 26 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 26 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผูชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 26 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำใบบันทึกตำแหน่งอุบัติเหตุ

 26 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 26 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค

 26 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

 26 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 25 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า

 25 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

 25 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

 25 เมษายน 2562    

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 25 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

 25 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกวดผู้ชนะการจัดซื้อกล้องส่องตรวจกระเพาะอาหารและลำไส้เล็กส่วนต้น

 24 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 24 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 24 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุยานพาหนะ

 24 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจคุณภาพน้ำ

 24 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุเชื้อเพลิง

 24 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

 24 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อสติ๊กเกอร์ติดกระจก

 23 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค

 23 เมษายน  2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

 23 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดตั้งอุปกรณ์ต่าง

 23 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 23 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจ้างทำฟันปลอม

 23 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม

 23 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมระบบปรับอากาศ

 22 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุทันตกรรม

 22 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำผ้าม่านพร้อมติดตั้ง

 22 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนัการจัดจ้างทำป้ายพลังงานแสงอาทิตย์

 22 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

 22 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมติดตั้ง

 22 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 22 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตะกร้าใส่เอกสาร

 22 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์การแพทย์

 18 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ

 18 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมระบบเครื่องปรับอากาศ

 18 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง

 18 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดและป้ายโรค

 18 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า

 17 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายพลาสวูดและตรายาง

 11 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำตาข่ายกันนกพร้อมติดตั้ง

 10 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 10 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 9 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 9 เมษายน 2562

 ดาวนโหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค

 9 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาการจัดซื้อตู้อบเด็ก

 9 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 9 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 9 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู็ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 9 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 9 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซือวัสดุสำนักงาน

 5 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างปรับปรุงระบบท่อน้ำทิ้ง

 5 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

 5 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์

 5 เมษายน 2562 

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 5 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 5 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 5 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 5 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 4 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 4 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ

 4 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

 4 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจ้างตรวจทางห้องแลปปฏิบัติการ

 3 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อไปรษณียบัตร

 3 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อคลอรีนน้ำ

 3 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 3 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อเม็ดน้ำยาวัดค่าคลอรีน

 3 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร

 3 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

 3 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 3 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 2 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 2 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

 2 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดวัสดุงานบ้านงานครัว

 2 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 2 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค

 2 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 2 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำชั้นวางปริ้นเตอร์และชั้นวางเอกสาร

 1 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค

 2 เมษายน 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

 29 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจ้างเหมาขนย้ายขยะติเชื้อไปเผาทำลาย

 29 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจ่ายค่าบริการฝากส่งไปรษณีย์

 29 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิลและตรายาง

 29 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

 29 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาลิฟท์

 29 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจ่ายค่าจัดเก็บขยะติดเชื้อ

 29 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่าง

 28 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค

 28 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ่างทำฟอร์มปรอท

 28 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการซื้อบริการอินเตอร์เน็ต

 27 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายไวนิล

 27 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำป้ายโฟมบอร์ดและสติ๊กเกอร์

 27 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชะการจัดซื้อคลอรีนน้ำ

 27 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค

 22 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาาศผู้ชนะการจ้างสอบเทียบครุภัณฑ์ทางการแพทย์

 20 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป

 18 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

 18 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป

 18 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

 18  มีนาคม  2562

 ดาวน์โหลด

ประกาศผู้ชนะการจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

 5  มีนาคม  2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการการจ่ายค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่

 1 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำสติ๊กเกอร์

 1 มีนาคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำฟันปลอม

 28 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างขนย้านขยะติดเชื้อไปเผาทำลาย

 28 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 27 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสาร

 26 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อน้ำยาตรวจโลหิตและผลิตภัณฑ์ต่าง  

 26 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องอัลตร้าซาว์ด

 21 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 21 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม

 20 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 20 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจทางห้องปฏิบัติการแลป        

 18 กุมภาพันธ์ 2562 

ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 18 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 18 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 12 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์

 12 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

 11 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างซ่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะ

 11 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องไตเทียม

 11 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแทพย์

 7 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 7 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 6 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 5 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 2 กุมภาพันธ์ 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำฟันปลอม

 30 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

 29 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์กระโหลกศีรษะ

 29 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 29 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

 29 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว

 28 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำหมอนหนุนผู้ป่วย

 28 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 25 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุบริโภค

 25 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการเกษตร

 25 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำใบ Clinic Discharg Summary

 25 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 25 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์

 24 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุการแพทย์

 23 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์

 22 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำฟันปลอม

 14 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 18 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำหมอนหนุน

 16 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์และวัสดุงานบ้านงานครัว

 9 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

 8 มกราคม 2562

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อบริการอินเตอร์เน็ต

 27 ธันวาคม 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างทำฟันปลอม

 30 พฤศจิกายน 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างก่อสร้างกำแพงกันดิน

 16 พฤศจิกายน 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 14 พฤศจิกายน 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

  8 พฤศจิกายน 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อยา 0.90% SODIUM CHLORIDE 100 ML

 30 ตุลาคม 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างเดินสายไฟตากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าไปยังอาคารบริการ

 29 ตุลาคม 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างเหมาซัก อบ รีด ผ้าผู้ป่วยของโรงพยาบาลบ้านบึง

 29 ตุลาคม 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน

 26 ตุลาคม 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดตั้งระบบเรียกผู้ป่วย

 24 ตุลาคม 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อออกซิเจนเหลว

 17 ตุลาคม 2561

  ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อน้ำยาตรวจทางภูมิคุ้มกันวิทยา

 12 ตุลาคม 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 1 ตุลาคม 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 1 ตุลาคม 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 1 ตุลาคม 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดจ้างติดตั้งระบบเสียงตามสายระบบดิจิตอล

 1 ตุลาคม 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 21 กันยายน 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 21 กันยายน 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

 21 กันยายน 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

  21 กันยายน 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจัดซื้อตลับน้ำยาไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์

 18 กันยายน 2561

 ดาวน์โหลด

 ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน

 4 กันยายน 2561

 ดาวน์โหลด


โซเชียลมีเดีย:


โซเชียลมีเดีย:038-442200


โทรฯ หาเรา ทีมงาน โรงพยาบาล บ้านบึง ชลบุรี พร้อมให้บริการ


สงวนลิขสิทธิ์ © 2562 โรงพยาบาลบ้านบึง ชลบุรี